Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je EVEREST AUDIO SERVICES s.r.o., IČO: 095 67 011 , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 119618 jako provozovatel webových stránek www.hifistudioeverest.cz (dále jen: „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce:
   adresa: Popovická 1091, 664 42  Modřice
   email: everestaudioservices@hifistudioeverest.cz
   telefon: +420 777 956 292
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, reklamačního řízení, nebo servisní zakázky.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační ( IP adresa ) a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
   Tyto údaje, včetně Vaší IP adresy a souborů COOKIES však Správce NEPOSKYTUJE třetím stranám za účelem marketingu a personalizaci reklam ( Google LLC – Google Adwords, Google Analytics, Seznam.cz, a.s., případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací ).
  3. Správce archivuje nahrávky z kamerového systému. Při návštěvě poslechového studia nebo jeho okolí, automaticky zaznamenáváme nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a osob pohybujících se ve studiu a jeho okolí, což je současně náš oprávněný zájem. Pro tento účel osobní údaje uchováváme.
 2. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je
  1. Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  2. Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, reklamačního řízení, nebo servisní zakázky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy (jméno, příjmení, adresa a tel. kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.
  4. Zasílání přímých obchodních sdělení a nabídek souvisejících s předchozími objednávkami.
 3. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, který je vyžadován příslušnými právními předpisy, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty dle §35(č.235/2004 Sb.).
  2. Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
   Odvolání souhlasu lze realizovat písemnou formou zasláním žádosti na e-mailovou adresu Správce, případně poštou na adresu sídla společnosti.
  3. Vymazání osobních údajů – Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování.
 4. Kdo může mít k osobním údajům přístup (subdodavatelé Správce)
  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   a) podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy ( Přepravní společnosti )
   b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a společnosti ( IT programátoři, Účetní oddělení )
   c) zajištující prodejní kanál ( Prodávající personál )
   S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standart právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.
  2. Výjimkou z této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. Jedná se zejména o následující subjekty: Česká Národní banka, soudy, Policie ČR, orgány dohledu, Ministerstvo financí při správě daní atp..
 5. Vaše práva
  Za podmínek stanovených v GDPR máte
  – právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  – právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  – právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  – právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  – právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  – právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce
  – v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).
 6. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše.
  3. Web Správce využívá v komunikaci s webovým prohlížečem a webovým servrem protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). Zajišťujeme tím autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky aktualizovat dle platné legislativy. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 02.10.2020

GTranslate »